Đầu ra nước dạng tròn

617.000

Đầu ra nước dạng tròn
Mã sản phẩm: SHA-CHR-1195RV