Mặt nổi sen điều chỉnh nhiệt Aquamax Kubix Prime

4.010.000

Mặt nổi của củ sen ổn nhiệt 2 đầu ra Aquamax (dùng với phần âm ALD-681V hay ALD-681EV bán riêng)
code: KUP-CHR-35681KPMV