Mặt nổi sen điều chỉnh nhiệt Aquamax Laguna

4.250.000

Mặt nổi của Củ sen ổn nhiệt 2 đầu ra Aquamax (dùng với phần âm ALD-681V hay ALD-681EV bán riêng)
code: LAG-CHR-91681KV